Javascript everything you need to know.

 

1. Import và Export trong JavaScript ES6

Import: cho phép import các functionality từ các module khác.

Export: khai báo những variables hoặc function cho phép những module khác truy cập và sử dụng.