Javascript | Các thể loại vòng lặp trong javascript (phần 2)


                             

Hello! Mình là HQK. Kì nghỉ 30/4, 1/5 các bạn làm gì, mình thì vẫn ngồi viết blog thôi, haha. Khi các bạn lập trình, thể nào cũng nghĩ đến hiệu năng của nó, vòng lặp cũng vậy, nó khiến chương trình chạy chậm đi ( mặc dù đôi khi chúng ta không cảm nhận được ). Các bạn có thể thấy đơn giản khi làm một bài spoj, nó có yêu cầu thời gian, nên mình phải tối ưu. Những vòng lặp mà 3 vòng for thì khiếp sợ rõ, sub lên thể nào cũng quá thời gian, đôi khi làm dự án các bạn sẽ thấy kinh dị hơn 3 vòng for, haha thật đấy. Lan man quá, vào luôn vấn đề chính nhé.

Đầu tiên. Theo ý kiến của mình, nếu các bạn for mà thảo mãn được điều kiện, tức là không cần phải duyệt hết các phần tử thì nên dùng for, while,... vì các bạn có thể break, thoát được khỏi vòng lặp.

- forEach: số dòng chắc cũng như for, nhưng nó có lợi hơn for ae ạ.
      + không cần khởi tạo giá trị lặp ( let i = 0)
      + không cần xác định điều kiện ( i < n )
      + cập nhật biến vòng lặp ( i++ )
Nhưng tốt nhất là bạn nên sử dụng .forEach() khi bạn không thể sử dụng các phương thức mảng khác để thực hiện mục tiêu của mình ( map, filter,  reduce, ... )

Vậy khi nào sử dụng map? khi bạn muốn chuyển đổi các phần tử trong một mảng.

Khi nào sử dụng filter? khi bạn muốn chọn một tập hợp con gồm nhiều phần tử từ một mảng.

Khi nào sử dụng find? khi bạn muốn chọn một phần tử từ một mảng.

Khi nào sử dụng reduce? khi bạn muốn lấy một giá trị từ nhiều phần tử trong một mảng.

1. Để lặp qua tất cả các phần tử và tạo ra mảng mới


2. Lặp qua tất cả phần tử và thao tác


3. Lọc trong mảng


4. Trả về kết quả tổng mảng các phần tử


5. Kiểm tra nếu mảng có chứa giá trị6. Kiểm tra mỗi phần từ trong mảng thỏa mãn một điều kiện nào đó


Bài viết mình có tham khảo nguồn medium.com và cybersoft.edu.vn.
Nhưng kiến thức này mình thấy khá hay, các bạn thấy hay thì tiếp tục ủng hộ mình nha. Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comment: